Biển kiểm soát xe ở Việt Nam có gì mới?

27/04/2015 18:45

Khi tham gia giao thông, biển kiểm soát xe cơ giới (biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe.

Thanh Hà (TH)